Tarieven en opdrachtbevestiging en voorwaarden

 

Indien u besluit met ons kantoor in zee te gaan ontvangt u :

 • een opdrachtbevestiging;
 • een routebeschrijving;
 • een visitekaartje;
 • indien het om een bemiddeling gaat, inleesinformatie;
 • een kopie van onze algemene voorwaarden (zie ook hierna).

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Nathalie Simons Familierecht is een advocatenkantoor dat zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat, bemiddelaar, forensisch mediator en procureur uit te oefenen.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de al diegenen die voor Nathalie Simons Familierecht werkzaam zijn.
 • Iedere aansprakelijkheid van Nathalie Simons Familierecht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 • Bij het inschakelen van derden zal Nathalie Simons Familierecht zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Nathalie Simons Familierecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 • Bij aanvang van iedere nieuwe zaak wordt een voorschot gelijk aan het bedrag van 2 ½ maal het uurtarief uur plus BTW in rekening gebracht. Na voldoening van dit bedrag zullen de werkzaamheden een aanvang nemen. Dit voorschot wordt verrekend met de eindfactuur.
 • In beginsel zal eenmaal per maand worden gedeclareerd voor de werkzaamheden van Nathalie Simons Familierecht. Daarnaast worden de kosten van griffierechten, leges en ingeschakelde derden doorbelast. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Voor iedere aanmaning is de opdrachtgever € 7,50 verschuldigd. Indien tot invorderingsmaatregelen moet worden overgegaan zijn de te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij achterstallige betaling is het kantoor voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot nader order en/of de opdracht te beëindigen.
 • Op de rechtsverhouding tussen Nathalie Simons Familierecht en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

 
Arnhem, februari 2006/2010

 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl