Naamswijziging

Naamswijziging van de geslachtsnaam/achternaam:
Deze procedure loopt normaliter niet via de rechtbank, dat is alleen het geval als een achternaamswijziging gekoppeld is aan een ander verzoek, bijvoorbeeld een (stiefouder) adoptie. Dit verzoek wordt ingediend bij de Koningin. De minister van Justitie verzoekt de burgemeester van uw woonplaats een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek wordt gedaan door een ambtenaar van de gemeente. Hij gaat na of de gegevens die u hebt ingediend juist zijn en vult ze eventueel aan. Verder hoort hij u en andere belanghebbenden. Hiervoor krijgen u en de andere belanghebbenden een oproep. In elk geval worden gehoord, degene die het verzoek doet, de ouder van wie de naam nu wordt gedragen, degene van wie de naam wordt gevraagd en het kind van 12 jaar of ouder.

Beslissing
Naamswijziging vindt plaats bij Koninklijk Besluit. Als het verzoek om naamswijziging wordt ingewilligd, maakt de minister van Justitie aan de belanghebbenden het voornemen kenbaar om aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen voor het Koninklijk Besluit dat de naamswijziging officieel maakt. Tegen dit voornemen kan een belanghebbende bezwaar aantekenen. Wordt er tegen het voornemen tot naamswijziging geen bezwaar ingediend of is tegen de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift geen beroep meer mogelijk, dan stuurt het ministerie van Justitie een ontwerp Koninklijk Besluit naar Hare Majesteit de Koningin ter ondertekening. Dat gebeurt ook in die gevallen dat het gaat om een verzoek van een meerderjarige en degene aan wie de verzoeker de naam ontleent een bezwaarschrift tegen het voornemen heeft ingediend. Gaat het om een verzoek van een minderjarige dan stuurt het Ministerie een ontwerp koninklijk besluit pas op het moment dat hij het ingediende bezwaar heeft afgewezen naar Hare Majesteit de Koningin. Wordt uw verzoek niet ingewilligd, dan krijgt u een negatieve beslissing. In de beslissing staat waarom uw verzoek niet wordt ingewilligd. Als u het daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken.

Is het Koninklijk Besluit eenmaal ondertekend, dan krijgt u een paar weken later een officieel uittreksel van het besluit. Dit omdat de administratieve verwerking enige tijd kost. In het uittreksel staan alle gegevens van degene aan wie de naamswijziging is verleend. U moet dit document goed bewaren, het wordt maar eenmaal verstrekt. Het ministerie van Justitie informeert een aantal instanties, zoals de burgerlijke stand van uw gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de naamswijziging als 'latere vermelding' toevoegen aan uw geboorteakte. U moet zelf zorgen voor de wijziging van uw naam in andere documenten of de vervanging van documenten, zoals uw paspoort, uw rijbewijs, uw bankrekening, uw verzekeringen enzovoort. Schooldiploma's kunnen niet worden gewijzigd of vervangen. In een enkel geval kunt u via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de onderwijsinstelling een verklaring krijgen, waaruit blijkt dat u een bepaald examen met succes hebt afgelegd. Op die verklaring wordt uw nieuwe naam vermeld. Uw handtekening kunt u zelf wijzigen.

Naamswijziging van de voornaam:

Als u een nieuwe voornaam wilt krijgen, een voornaam erbij wilt krijgen, één van uw voornamen wilt schrappen of uw voornaam wilt wijzigen (bijvoorbeeld een letter meer of minder of een streepje op een letter), moet u een verzoek tot wijziging van de voornaam indienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig.

Net als bij de oorspronkelijke naamskeuze door de ouders geldt dat de nieuwe naam die u vraagt geen onbehoorlijke naam mag zijn.

Als de rechtbank uw verzoek toewijst, wordt de beslissing verwerkt in de registers van de burgerlijke stand. Wijst de rechtbank uw verzoek af, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. 


 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl