Partner-en of kinderalimentatie

Na echtscheiding kan voor de minst - of geen verdienende partner een bijdrage in het levensonderhoud worden vastgesteld of overeengekomen, alimentatie genoemd. Ook voor eventueel aanwezige kinderen kan een bijdrage in de verzorging en opvoeding worden vastgesteld/overeengekomen, oftewel kinderalimentatie.

Kinderalimentatie:
Beide ouders zijn volgens de wet verplicht om bij te dragen in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. De hoogte van deze kinderalimentatie is inkomensafhankelijk. Voor de berekening hanteert de rechter de tabel kosten van kinderen. Het netto-gezinsinkomen, dat wil zeggen de netto-maandinkomens van beide echtgenoten bij elkaar opgeteld, vormt de basis voor het vaststellen van de kinderalimentatie. De alimentatieduur voor kinderen is tot hun meerderjarigheid met een eventueel verlengde onderhoudsverplichting tot hun 21e.

Partneralimentatie:
Bij partneralimentatie moet sprake zijn dat de alimentatiegerechtigde ‘behoeftig’ is. Daarmee wordt bedoeld dat er een aantoonbare behoefte moet zijn aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud. De andere echtgenoot moet dan wel voldoende draagkracht hebben om (al dan niet gedeeltelijk) in die behoefte te voorzien. Hierbij wordt uitgegaan van de welstand tijdens het huwelijk. De duur van de partneralimentatie bedraagt 12 jaar, ingaande van het moment van echtscheiding, dus de datum van de inschrijving in de Registers.

Algemeen

  • Het alimentatiebedrag (partner - en kinder) wordt jaarlijks geïndexeerd met een wettelijk indexeringspercentage.
  • De hoogte en/of de duur van overeengekomen of opgelegde partner – en kinderalimentatie kan worden gewijzigd als sprake is van gewijzigde omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer sprake is van een drastische daling van het inkomen van de alimentatieplichtige of dat de alimentatiegerechtigde inkomsten verwerft dat zij voordien niet deed. Ook het samenwonen als ware gehuwd met een nieuwe partner van de alimentatiegerechtigde brengt een definitief einde van aan partneralimentatie.
  • Partneralimentatie is fiscaal belast bij de alimentatiegerechtigde (box 1) en aftrekbaar voor de alimentatieplichtige (box 1). Kinderalimentatie is beperkt aftrekbaar vanaf een maandelijkse bijdrage van ongeveer € 140,00 per kind en is voor de ontvangende ouder niet belast.

Procedure

  • De procedure begint met een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt echter niet door deurwaarder betekend maar wordt door de griffie van de rechtbank naar uw ex-partner gestuurd. Als uw ex-partner (of ouder) het niet eens is met uw verzoek, moet hij/zij binnen een termijn van 4 weken via een advocaat een verweerschrift indienen, een uitstel van 4 weken wordt altijd toegestaan. In het verweerschrift moet uw ex-partner (of ouder) aangeven waarom hij of zij geen alimentatie wil of kan betalen of waarom de alimentatie niet kan worden gewijzigd of beëindigd.
  • Als er een verweerschrift binnen is, worden u en uw ex-partner opgeroepen voor een zitting, waarbij partijen hun mening uiteen kunnen zetten. De praktijk leert dat in dergelijke procedures met name de advocaten aan het woord zijn omdat het berekenen van alimentatie via de Trema-norm een specialistisch karwei is.
  • Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment de beslissing zal worden genomen. De beslissing van de rechter wordt schriftelijk vastgelegd en krijgt u via uw advocaat toegestuurd.
  • Ook hier geldt, wanneer u het niet eens bent met de beslissing, u in hoger beroep kunt gaan bij het hof. Het hof behandelt de zaak helemaal opnieuw en geeft ook weer een beschikking.
  • Wilt u samen de alimentatieverplichting beëindigen, dan kunt u dit schriftelijk vastleggen. Vaak gebeurt dit via een advocaat of notaris, maar u kunt de afspraak ook samen schriftelijk vastleggen. U moet de schriftelijke verklaring beiden ondertekenen. Als u samen de alimentatieverplichting wilt beëindigen hoeft u dus geen verzoekschrift in te dienen bij de rechter.

 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl