Adoptie

Door adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband (familierechtelijke betrekking) tot stand tussen het kind en de adoptiefouder(s) met alle rechten en plichten die daarbij horen. De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Dit maakt adoptie tot een ingrijpende maatregel. Het uitgangspunt in de wet is dan ook om de oorspronkelijke familieband zoveel mogelijk te handhaven.

Vormen van adoptie
Er zijn twee vormen van adoptie: de adoptie van een kind uit het buitenland en de adoptie van een kind uit Nederland, waaronder stiefouderadoptie. De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. In Nederland zijn er per jaar maar heel weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. In bijna alle gevallen van Nederlandse kinderen gaat het dan om een stiefouderadoptie.

Procedure
Een adoptie wordt uitgesproken door de rechter. Het is een procedure bij de rechtbank. U hebt dus altijd de hulp van een advocaat nodig.

Wat zijn de voorwaarden voor adoptie van een kind uit Nederland?
Adoptie kan alleen plaatsvinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijkste voorwaarden voor adoptie zijn:

 • In het belang van het kind
  De adoptie moet in het belang van het kind zijn. Hierover mag geen enkele twijfel bestaan.
 • Niets meer te verwachten van ouder(s)
  Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn oorspronkelijke ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouder zijn/haar rol als ouder nog kan en wil vervullen. Het gaat daarbij om de vraag of de ouder als ouder nog iets kan of wil betekenen voor het kind. Het antwoord op die vraag kan 'nee' zijn, terwijl er nog wel contact is in de vorm van bijvoorbeeld een omgangsregeling. De mening van de betrokken ouder(s) zelf is ook belangrijk, maar deze hoeft niet doorslaggevend te zijn.
 • Geen grootouder
  De adoptant(en) mogen niet de grootouder(s) van het kind zijn.
 • Leeftijdsverschil
  De adoptanten moeten ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. Er geldt geen maximum leeftijdsverschil voor een nationale adoptie.
 • Geen tegenspraak ouders
  Geen van de ouders mag het adoptieverzoek tegenspreken. Ouders zijn in elk geval de ouders in de zin van de wet. Meestal zijn de juridische ouders ook degenen die samen verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van het kind. Maar soms kan in een adoptieprocedure ook de biologische vader als ouder worden gezien, ook al heeft hij het kind niet erkend.
 • Minderjarig kind
  Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Indien het kind nog geen 12 jaar is, maar het kan al wel goed zijn mening geven en het beseft ook wat de gevolgen zijn van wat hij of zij zegt, dan telt zo’n mening ook.
 • Oorspronkelijke ouder(s) met gezag
  Zolang de oorspronkelijke ouders het gezag nog uitoefenen, is adoptie niet mogelijk. Verder moeten zij natuurlijk geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Als zij wel bezwaar hebben, kan de rechter dit maar in drie gevallen naast zich neerleggen:
  • de ouders hebben niet of nauwelijks met het kind in gezinsverband samengeleefd;
  • het kind is ernstig verwaarloosd door de ouders;
  • de ouder is veroordeeld voor een misdrijf jegens het kind.

Adoptie door twee vrouwen:
Hiervoor gelden een aantal van de hiervoor genoemde regels. Uitgebreide info is te vinden op www.kidkids.nl. Ons kantoor doet veel van deze adopties tegen een zeer concurrerend tarief!

Adoptie door twee mannen van een buitenlands kind:
Inmiddels behoort deze adoptie ook al weer enige tijd tot de mogelijkheden. Nathalie Simons volbracht de eerste adoptie van twee mannen met hun minderjarig buitenlands kind waarna er later meer volgden.

Adoptie van een buitenlands kind door gehuwden, geregistreerde partners of een alleenstaande:
Daar het land van herkomst bepalend is voor de wijze van adoptie, Verdragsland of niet, alsmede de vraag of de WCAD (omzetting of erkenning) toepasselijk is, kunt u beter even bellen voor nadere informatie. Ons kantoor heeft een grote expertise op dit gebied!

 

 

 Nathalie Simons is samen met Robert Zwarts
per 1 april samen gegaan in Simons & Zwarts Familierecht
www.simonsenzwarts.nl